Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Bodemverdichting oplossen, stikstof een probleem?

Gezonde bodem

Vervang kalk door steenmeel.

Een gezonde bodem staat in alle opzichten in balans. Dit betreft zowel de mineralen als ook de biologie. Van wezenlijk belang is echter ook de juiste verhouding tussen gronddeeltjes, water en lucht. Aangezien transport van zuurstof in de bodem via lucht 10.000 x sneller gaat als via water is het zaak dat er de grond water kan bufferen en dat er toch voldoende poriën in de bodem met lucht gevuld blijven. Een verdichte bodem staat een goede wortelontwikkeling in de weg. Dat betekent minder efficiency,  door terug te redeneren naar evenwichten lossen problemen zich vanzelf

In deze blog licht ik dit toe.

https://edepot.wur.nl/162020

Balans in de bodem herstellen

Een goede bodemstructuur betekend stabiele bodemaggregaten. Deze worden in de bodem bij elkaar gehouden door negatief geladen kleideeltjes, organische stof en positief geladen kleideeltjes. Met name Ca zorgt voor een stabiele binding tussen kleideeltjes. Zeker op zandgrond word daarvoor regelmatig bekalkt, tevens word daarmee op PH gecorrigeerd. De  keuze van de kalksoort en de dosering heeft echter direct invloed op de verhouding van de Kationen aan de kleideeltjes in de bodem. Snel bijsturen in de bodem is lastig, bovendien spoelen kostbare mineralen sneller uit.

Uitspoeling tegen gaan

Juist het tegengaan van uitspoeling is gewenst. Natuurlijk vanuit ecologisch oogpunt maar zeker te meer vanuit het oogpunt van de bodem en voor de portemonnee van de agrariër.

Vermesting en verzuring van bodem en water veroorzaken depositie van Stikstof en andere mineralen. Door het strenge mestbeleid is vermesting zeker niet meer de grootste oorzaak. Door de inzet van verzurende kunstmest is het zaak PH te corrigeren en zal er regelmatig moeten worden bekalkt. Een bodembalans herstellen of in stand houden betekent dan wel weten wat je strooit. Stabiele bodemaggregaten zijn gewenst, ze kunnen maximaal stikstof binden.

Steenmeel in plaats van kalk, bekalken is tweeledig

Vanuit die gedachte zijn er dus twee stappen waarmee verzuring van de bodem en verlies van kostbare mineralen kan worden tegengegaan. De traditionele bekalking is dan ook tweeledig. Enerzijds is dit om de juiste verhouding van de kationen aan de in de bodem aanwezige kleimineralen te herstellen. Anderzijds is dit om de Ph op het gewenste niveau te houden of te brengen.  In de praktijk word regelmatig gestuurd met snel werkende kalk, dit bevordert echter uitspoeling van mineralen en is van negatieve invloed op het bodemleven. Steenmeel is daarbij tweeledig geschikt, het bevat alle van nature voor het bodemleven noodzakelijke mineralen en zorgt daarbij voor een geleidelijke PH verhoging. Door de bodem te verrijken met sporenelementen word het aerobe bodemleven gestimuleerd. Schadelijke aaltjes en schimmels worden hierdoor beter onderdrukt.

Geen verzurende meststoffen

Bij de keuze van de meststoffen kan vervolgens rekening worden gehouden met de mate van verzuring, de verschillen tussen de meststoffen zijn groot. Inzetten van minder verzurende meststoffen is dus positief voor de bodemvruchtbaarheid, sterkt daarmee de bodemweerbaarheid en zorgt voor stresstolerantere gewassen.

Voor grasland hebben wij een niet verzurende meststof beschikbaar. Voor product en m eer informatie over toepassing van steenmeel en vragen check PRIMALZ.nl

Nieuwsgierig naar wat wij kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of bekijk onze producten direct in de webshop!

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN