Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Over Primalz

Preloader
 • Tot 1750 drieslagstelsel (wintergraan, zomergraan, braak)

  Inbreng van wetenschappelijke kennis, grote gevolgen  Toepassing vruchtwisseling , aardappelen en mais deden hun intrede  Veredeling  >>> betere rassen met hogere opbrengsten  Bemesting (organisch/kunstmest >>> opbrengstpotentieel bodems werd groter  Techniek >>> betere grondbewerking (paard >>> tractor)  Chemie >>> grootschalige landbouw werd mogelijk  Innovatie in de landbouw vergroten de voedselopbrengsten waardoor er..Lees meer

 • 1940 – 1944

  Gewone voedingsmarkt viel stil, voedsel word schaars.

 • 1944 – 1945

  Opkomst streven naar voedselzekerheid.

 • 1957

  Ontstaan van de Europese Gemeenschap  De landbouwpolitiek ontstaat, voldoende voedsel aan redelijke prijzen met leefbare landbouwbedrijven met redelijk inkomen voor de boer zijn de insteek. 

 • 1962

  Ontstaan Gemeenschappelijk landbouwbeleid  Inkomens van boeren bleven achter op andere economische sectoren. De opkomst van coöperaties en standsorganisaties jagen de schaalvergroting verder aan. De roep om hervorming van het landbouwbeleid werd steeds groter.   In de laatste 50 jaar evolueert de landbouw van een nationale naar een meer dan ooit Europese en mondiale aangelegenheid. vanaf 1990 weegt het debat over de vrije wereldhandel op het Europese landbouwbeleid. 

 • 1980

  Bewustwording effecten van zure regen. Vanaf deze periode ontstonden meer Europese beleidsmaatregelen ter vermindering van uitstoot.

 • 1984

  Landbouwbedrijven worden zo productief dat ze meer voedsel produceren dan nodig is. Er worden diverse maatregelen getroffen om de productieniveaus in te dammen. In Nederland worden de productierechten ingevoerd.

 • 1991

  Invoer nitraatrichtlijn  Europa sluit zich hiermee aan op mondiale afspraken zoals bijvoorbeeld mede opgesteld door de WHO. Wereldwijd is inmiddels de (vastgestelde) stikstofkringloop overschreden, terwijl de fosfaat kringloop bijna is overschreden. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Planetaire_grenzen )  Verhoogde CO2 uitstoot kan worden afgevangen door bomen en planten. Om huizen en fabrieken te kunnen blijven bouwen en om toenemende uitstoot..Lees meer

 • 1992

  GLB schakelt over van markt- naar producentenondersteuning. Landbouwers worden aangespoord om milieuvriendelijker te werken en ontvangen rechtstreekse subsidies.

 • 2003

  Het GLB bied inkomenssteun.   Met de hervorming van het GLB beleid word de steun losgekoppeld van de productie. Voorwaarde is dat boeren goed  voor hun grond zorgen en zich houden aan milieu-, dierenwelzijns- en voedselveiligheidsvoorschriften.

 • 2013

  Het GLB beleid word verder hervormd om het concurrentievermogen te versterken en om duurzamere landbouw en innovatie te stimuleren.

 • 2014

  Het Nederlandse landbouwbeleid geld als vooruitstrevend. In sneltreinvaart volgen aanpassingen zich op.  Deze zijn voornamelijk gericht op verdere verduurzaming, biodiversiteit, modernisering en verjonging van het platteland. De Nederlandse overheid wil overduidelijk deze positie behouden.   Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste productiefactor, uitgeput te raken. Verder hebben we te maken met..Lees meer

 • 2021

  Middels Primalz geven wij hier praktische invulling aan waarbij het bestaansrecht en het verdienmodel van de boer voorop staan. 

De bodem is de grootste buffer en is de basis voor het verbouwen van onze eerste levensbehoefte, gezond voedsel!

Tijdens de tweede wereldoorlog viel de voedselvoorziening stil, stedelingen leden honger en trokken naar het platteland.

In de laatste 50 jaar is de landbouw geëvolueerd van een nationale naar een meer dan ooit Europese en zelfs mondiale aangelegenheid. Sinds de jaren 1990 weegt het debat over de vrije wereldhandel op het Europese landbouwbeleid.

De uitdaging van de huidige agrariër is groter dan ooit!

 • Als Ecoloog word verwacht dat hij zich positief inspant voor landschap, habitat en biodiversiteit
 • Als Econoom dient hij goede en gezonde producten te produceren bij onder druk staande opbrengsten
 • Sociaal zal hij zelf- bewust moeten zijn, sociaal geaccepteerd moeten zijn, een positief imago moeten uitdragen, wat past in de landelijke omgeving

Meer dan ooit zijn agrariërs vandaag de dag bedrijfsleiders die juiste keuzes moeten maken ten aanzien van burgers en consumenten met dikwijls tegenstrijdige verlangens. In de ogen van velen zijn landbouwers niet alleen producenten. Zij zijn ook de ‘behoeders’ van het platteland.

PRIMALZ gaat over een gezonde bodem en het daarmee verbonden biologisch evenwicht. Door menselijk handelen verstoort dit geweldig ecologisch systeem verder en verder. Met de komst van het Corona virus  worden we keihard geconfronteerd met de gebreken van ons ooit zo sterke natuurlijke immuunsysteem.

Binnen Primalz gaan we aan de slag met de basisbeginselen van “Organic Farming”.

PRIMALZ is bedoeld om te groeien, vanuit gezonde kennis, samen sterk voor gezonde bodems, gezonde voeding en een gezonde leefomgeving!

“Verbinding is een basisbehoefte van ieder mens, ergens bij te horen groter dan onszelf, het inspireert ons mensen en geeft ons een reden van bestaan”.

Ik nodig je uit om samen te bouwen aan een nieuw normaal, een gezonde natuurlijke wereld.

Gedreven door passie want gezondheid is mijn grootste bezit!

 

 Ron Cox, Founder Primalz.nl

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN