Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Algemene voorwaarden

Agrotechnics Nederland BV / PRIMALZ, Napoleonsbaan Noord 30, 5991 NW Baarlo

1. Toepasselijkjheid

De volgende voorwaarden gelden voor de bestelling, verkoop en levering van al onze zaken en voor het verlenen van al onze diensten, waaronder advisering, opslag en vervoer, alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen. Mondelinge afspraken welke niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en als dan slechts voor de betreffende afspraak. Ingeval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze Algemene Voorwaarden van kracht; afwijkingen van onze verkoopvoorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Een (algemene) verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaardt en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niet af.

2. Offertes

Al onze aanbiedingen zijn, ook wat de prijzen betreft, steeds vrijblijvend. De vrijblijvende aanbiedingen kunnen ook – in afwijking van het bepaalde in art. 219, lid 2 boek 6 BW – na aanvaarding worden herroepen tot het moment dat wij uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod zijn akkoord gegaan. Verwezen zij naar art. 4 lid a van deze voorwaarden.

3. Prijzen

a) Onze prijzen zijn, voorzover niet anders vermeld, franco huis. Voor bestellingen beneden een nader vastgesteld bedrag zullen vracht- en administratie kosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de bestellingen daartoe bij ons geldende regeling.
b) Onze prijscouranten en prijsvermeldingen houden geen offerte in.
c) De kosten voor verzending onder rembours zijn steeds voor rekening van de afnemer. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer, wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
d) Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief B.T.W.

4. Bestellingen/Opdrachten

a) Overeenkomsten met ons komen eerst tot stand nadat de bestelling door ons schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of bij gebreke daarvan door de uitvoering van de opdracht door ons. Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
b) Onze afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voor zover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met de wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften, met name de bepalingen of voorschriften die gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide en de Meststoffenwet.
c) De bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, met inachtneming van onze verwerkingsmogelijkheden en onze voorraden.
d) Wanneer levering in gedeelten is overeengekomen, zal ieder deel als een afzonderlijke bestelling worden beschouwd voor de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en het overigens toepasselijk recht.

5. Verzending/Aflevering

a) Levering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide en de Meststoffenwet en de op die wetten gebaseerde regelingen en beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.
b) Van zaken welke per vervoermiddel aan het adres van afnemer niet-franco worden verzonden, geschiedt het vervoer voor risico van de afnemer; de zaken worden geacht feitelijk geleverd te zijn op het moment dat deze op ons bedrijf op het vervoermiddel geladen zijn.
c) In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer eveneens door ons bepaald. Wanneer ten gevolge van handelen of nalaten van de vervoerder bij de lossing van de zaken aansprakelijkheid jegens de afnemer ontstaat, zullen wij slecht aansprakelijk zijn voor zover de betreffende schade door ons op de vervoerder kan worden verhaald. De zaken worden geacht aan de afnemer feitelijk te zijn geleverd op het moment, waarop de lossing is voltooid, op welk moment de zaken voor rekening en risico van afnemer zijn. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen de afnemer en ons, maar wel immer binnen een door ons te bepalen redelijke termijn, waarbij de afnemer er – als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is – voor dient te zorgen dat degene, die is belast met de aflevering van de producten, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de producten moeten worden opgeslagen. Indien de afnemer de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
d) Indien de zaken na het moment van bestelling om redenen, die niet aan ons te wijten zijn en ook niet binnen onze risicosfeer vallen, niet binnen 14 dagen feitelijk zijn geleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor rekening van de afnemer bij ons opgeslagen te zijn.
e) Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij naar onze keuze dit deel feitelijk leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. In het eerste geval moeten onze facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke feitelijke levering, overeenkomstig de voor de gehele order geldende betalingsvoorwaarden worden voldaan.
f) De leden b, c en d zijn niet van toepassing op de consumentenkoop in de zin van art. 5 boek 7 BW

6. Emballage

a) Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom te worden voldaan. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan ons is betaald, vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na de dag van levering.
b) Indien tussen de afnemer en ons geen overeenstemming over de wijze van emballage is bereikt, dan wel indien wij in redelijkheid ons niet aan die emballage afspraak kunnen houden en deswege een andere wijze van emballage toepassen, wordt de wijze van emballage door ons bepaald zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
c) Wij worden geacht de emballage in goede staat te hebben geleverd, tenzij de afnemer ons schriftelijk binnen vijf dagen na levering op de hoogte heeft gesteld van een niet goede staat. Bij inlevering van emballage zijn wij gerechtigd op de te restitueren emballage-gelden een korting toe te passen, wanneer de emballage, om wat voor redenen ook, in minder goede staat blijkt te zijn.

7. Betalingen

a) Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum , zullen de facturen geacht worden geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te bevatten van het afgeleverde en de voorwaarden waarop werd overeengekomen behoudens bewijs van ons van het tegendeel.
b) Onze facturen moeten volledig zijn voldaan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer binnen deze termijn niet is betaald zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en zal vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd zijn.
c) De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de nalatige debiteur. Deze kosten worden gesteld op tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag.
d) Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slecht als betaling nadat wij voor de verschuldigde bedragen onherroepelijk zijn gecrediteerd.

8. Compensatieverbod

Compensatie van vorderingen op ons met vorderingen van ons is uitgesloten.

9. Reclames en retourzendingen

a) Klachten omtrent ontbrekende of niet-bestelde zaken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld. De afnemer dient ons binnen drie (3) dagen na aflevering van de zaken van het tekort of teveel in kennis te stellen. Klachten omtrent de hoedanigheid van zaken dienen ons binnen acht (8) dagen na aflevering van (een deel van ) de zaken schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd te worden gemeld. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds voor beschadiging. De afnemer dient ons in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken
b) Terugzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Wij aanvaarden teruggezonden zaken slechts indien en voorzover wij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemden, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ons op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin wij deze zaken aan de afnemer afleverden.
c) Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de afnemer in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs, die wij de afnemer zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden afgeleverd.

10. Eigendomsvoorbehoud/cessie

a) De eigendom van de door ons te leveren c.q. geleverde zaken gaat niet eerder op de afnemer over dan dadelijk na de volledige betaling van alle openstaande vorderingen uit de betreffende overeenkomst als bedoeld in art. 92 van boek 3 BW, of indien in rekening-courant wordt geleverd, dan na vereffening van het eventueel ten laste van afnemer komende saldo. Aanvaarding van wissel of ander order- of toonderpapier geldt terzake niet als betaling.
b) De zaken kunnen door de afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden, en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. De afnemer moet de zaken afzonderlijk opslaan, zodat deze immer kenbaar zijn als de door ons geleverde zaken. De afnemer draagt bij voorbaat over, terwijl wij bij voorbaat deze overdracht aanvaarden zonder dat een nadere akte noodzakelijk is, al zijn vorderingen, die hij heeft op derden terzake van aan derden doorverkochte, doch aan ons nog niet betaalde zaken. Op onze eerst vordering verstrekt de afnemer opgaaf van de namen en adressen van deze derden. Wij zijn gemachtigd deze cessie aan derden in hun hoedanigheid van debiteur te betekenen en voorts om de van de cessionaris ontvangen gelden te verrekenen met onze vordering, zulks onder gehoudenheid het eventueel surplus onder aftrek van alle gemaakte kosten aan de afnemer af te dragen.

11. Overmacht

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, burgeroorlog, gewapende internationale actie en vijandige inval, atoomkernreactie’s e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de fabrikant bij wie wij onzerzijds de ons opgegeven bestellingen hebben geplaatst, of een gevolg zijn van de door de fabrikant genomen maatregelen.

12. Aansprakelijkheid

Indien wij aansprakelijk zijn jegens de afnemer, en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door ons terzake afgesloten verzekering, zijn wij slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien wij aansprakelijk zijn en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niets uitkeert, onder een terzake door ons afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welken hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het verbruikte deel van de leverantie van de zaken, waaromtrent schade is ontstaan, dan wel tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons verstrekte adviezen en toelichtingen, c.q. bij gebreke van een factuurwaarde tot ten hoogste een bedrag van € 1.000,=.

13. Schorsing/Ontbinding

Bij aanvraag of verlening van surséance van betaling, faillissement of liquidatie, ontbinding of beëindiging van de afnemende vennootschap of bij overlijden van de afnemer, kunnen wij zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst – desgewenst gedeeltelijk – ontbinden. In genoemde gevallen is elke vordering die wij ten laste van de afnemer hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.

14. Geschillen en toepasselijk recht

a) Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
b) Terzake van rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht bevoegd.
c) Wanneer de wederpartij een consument in de zin der wet is, is het in lid b bepaalde niet van toepassing in die zin, dat deze wederpartij de gelegenheid heeft om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op dit artikel hebben beroepen, schriftelijk kan laten weten desondanks te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter. In het laatste geval zal bij laatstgenoemde rechter worden geprocedeerd

15. Wijzigingen

a) Wij houden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of afnemers te wijzigen
b) Wij houden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen en leveringvoorwaarden te veranderen. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering van prijzen en leveringvoorwaarden reeds gegeven bestellingen, voorzover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na deze veranderingen.
c) Het feit dat enige clausule van de onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.
d) Mocht de rechter één van de bovenstaande bepalingen onverbindend verklaren, dan zullen partijen over de inhoud van een vervangende bepaling nader in overleg treden.

16. Inwerktreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 18 Februari 2013.

17. Retourbeleid

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van ontvangstadres naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten kunnen variëren per zending, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN